Programació d’scripts d’administració del sistema

Imagen relacionada

Resultado de imagen de libreta logoDocumentació

https://drive.google.com/open?id=15Rzz_nfP3XgM3J0CYtlqCsl7t1G9iu0B

Descripció del tema a tractar i Descripció de l’activitat

Resultats d’aprenentatge

Situació de partida

“En l’administració de sistemes operatius, entendre i saber fer guions de shell és fonamental perquè és la manera principal d’automatitzar tasques de manteniment i configuració del sistema. Algunes d’aquestes tasques, com ara les còpies de seguretat, s’han de poder executar de manera periòdica i sense que hi intervingui l’usuari. Mitjançant la programació de shell scripts i un planificador de tasques aconseguim aquest propòsit.

Planificació de tasques

Temporització

Preparació prèvia

 • Setmana 1 (5/3): LINUX -> Repàs de conceptes de 1r curs del shell Linux: el shell, creació i execució d’un guió de shell,  Interacció amb l’usuari, Paràmetres i variables especials, Codis de sortida, Avaluació aritmètica i lògica. WINDOWS: Introducció a Powershell.

————————————————————————————————————

Assoliment de competències

Setmana 2 (12/3):

Utilitza i combina les estructures del llenguatge per crear guions.

—————————————————————————————————————

Setmana 3 (19/3) :

Descriu els avantatges de l’automatització de les tasques repetitives en el sistema.
Utilitza les ordres del sistema per a la planificació de tasques.
Estableix restriccions de seguretat.
Realitza planificacions de tasques repetitives o puntuals relacionades amb l’administració del sistema.
Instal·la i configura eines gràfiques per a la planificació de tasques.
Utilitza eines gràfiques per a la planificació de tasques.
Crea i prova guions d’automatització de tasques. Implanta guions en sistemes lliures i propietaris.

————————————————————————————————————————–

Setmana 4 (2/4) :

 1. Utilitza eines per depurar errors sintàctics i d’execució

Seguir apunts  http://www.cyberciti.biz/tips/debugging-shell-script.html

Interpreta guions de configuració del sistema operatiu.
Realitza canvis i adaptacions de guions del sistema.
Crea i prova guions d’administració de serveis.Automatitza l’administració de comptes.
Documenta els processos programats com a tasques automàtiques i els guions creats

————————————————————————————————

Setmana 5 (9/4):

Consulta i utilitza llibreries de funcions

————————————————————————————————-

Setmanes 6, 7, 8 (16/4 fins 2/5): Realització del projecte, presentació de resultats, avaluació final

Criteris d’avaluació

Portafolis

Descripció del tema a tractar
No hi és
0punts
hi és, però limitada, incomplerta
1punts
Hi és, completa
2punts
Planificació de tasques
No hi és
0punts
hi és, però limitada, incomplerta
1punts
Hi és, completa
2punts
Diari de classe
No hi és
0punts
Hi és, però no pots saber realment el que està fent, poc explicat
0.5punts
Hi és, es pot saber com progressa la feina realitzada
1punts
Competències a assolir
No hi és
0punts
Hi és
1punts
Descripció de l’activitat
No hi és
0punts
Hi és
1punts
Material didàctic que hi usat
No hi és
0punts
Hi és
1punts
Criteris d’avaluació
No hi és
0punts
Hi és
1punts
Evidències del treball realitzat: setmanes 1 a 5
No hi és
0punts
Evidència incompleta, no es pot saber què ha provat i què no ha provat, o no podem saber si està assolint les competències
2punts
Hi és, completa
5punts
Evidències del treball realitzat: projecte
No hi és
0punts
Evidència incompleta, no es pot saber què ha provat i què no ha provat, o no podem saber si està assolint les competències
2punts
Hi és, completa
5punts

Demostració del projecte

Evidencies: Utilitza les competències treballades per intentar resoldre el repte
No les aplica
0punts
Les te en compte parcialment
1punts
Compara el que es demana amb el que ha aprés, troba les relacions i les aplica
2punts
Treball en equip
Poca o nul·la coordinació.
0punts
No defineixen els rols i tasques correctament. Van fent, i de vegades hi ha gent que treballa i d’altres no.
1punts
Treballen com un tot integrat.
2punts
Assoliment d’objectius
Poc o gens
0punts
Amb mancances
1punts
Completament
2punts

Avaluació

La nota final serà la mitjana de qüestionaris, demostració i portafolis.

Material didàctic

Bash:

https://es.stackoverflow.com/questions/85771/c%C3%B3mo-crear-usuarios-a-partir-de-fichero-de-texto-en-un-script-de-bash

https://linuxconfig.org/bash-scripting-tutorial

https://es.ccm.net/faq/2140-bash-los-parametros

https://drive.google.com/file/d/15Rzz_nfP3XgM3J0CYtlqCsl7t1G9iu0B/view

Powershell:

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/scripting/getting-started/fundamental/understanding-important-windows-powershell-concepts?view=powershell-6

https://docs.microsoft.com/es-es/powershell/scripting/getting-started/getting-ready-to-use-windows-powershell?view=powershell-6

https://www.cyberciti.biz/tips/debugging-shell-script.html

https://www.maquinasvirtuales.eu/curso-basico-de-powershell-ampliando-la-funcionalidad/

https://www.maquinasvirtuales.eu/curso-basico-de-powershell-scripts-y-funciones/

40105.pngCompetències professionals

Resultat d’aprenentatge 1: Utilitza llenguatges de guions en sistemes operatius, descrivint la seva aplicació i administrant serveis del sistema operatiu.

Detall:

 1. • Utilitza i combina les estructures del llenguatge per crear guions.
 2. • Utilitza eines per depurar errors sintàctics i d’execució.
 3. • Interpreta guions de configuració del sistema operatiu.
 4. • Realitza canvis i adaptacions de guions del sistema.
 5. • Crea i prova guions d’administració de serveis.
 6. • Crea i prova guions d’automatització de tasques.
 7. • Implanta guions en sistemes lliures i propietaris.
 8. • Consulta i utilitza llibreries de funcions.
 9. • Documenta els guions creats.

Resultat d’aprenentage 2: Gestiona l’automatització de tasques del sistema, aplicant criteris d’eficiència i utilitzant ordres i eines gràfiques.

Detall:

 1. • Descriu els avantatges de l’automatització de les tasques repetitives en el sistema.
 2. • Utilitza les ordres del sistema per a la planificació de tasques.
 3. • Estableix restriccions de seguretat.
 4. • Realitza planificacions de tasques repetitives o puntuals relacionades amb l’administració del sistema.
 5. • Automatitza l’administració de comptes.
 6. • Instal·la i configura eines gràfiques per a la planificació de tasques.
 7. • Utilitza eines gràfiques per a la planificació de tasques.
 8. • Documenta els processos programats com a tasques automàtique

63276-200 Diari de treball

Setmana 1:

Dimarts 6/3/2018

 • Creació del portafolis i temporització de la feina.
 • Repàs de conceptes de 1r curs del shell Linux: el shell, creació i execució d’un guió de shell,  Interacció amb l’usuari, Paràmetres i variables especials, Codis de sortida, Avaluació aritmètica i lògica.
 • WINDOWS: Introducció a Powershell. Comandes: Set, Get i Show. Propietats dels Objectes .NET

Setmana 2:

Dilluns 12/3/2018

Lectura dels apunts de la IOC per tal de fer els exemples pràctics a la maquina virtual.

Dimarts 13/3/2018

Comandes i scripts dels apunts de la IOC:

 • Creació de un script.
 • Variable PATH.
 • Comentaris de Shell.
 • Ordres echo i read.
 • Control de nombre de paremetres.
 • Codis de sortida.
 • Ordre exit.
 • Avaluació aritmètica i lògica: Ordre let.
 • Ordre Test.
 • Paràmetres a les funcions.
 • Ordre retorn.

Dijous 15/3/2018

Bateria de proves sobre els paràmetres de bash:

 • Els paràmetres posicionals,
 • Els paràmetres especials
 • Inicialitzar paràmetres
  • La comanda “set”
  • La comanda “shift”

Setmana 3:

Dilluns 19/3/2018

Comandes i scripts dels apunts de la IOC:

 • Planificació i automatització de tasques.
 • El fitxer Crontab: automatitzar el ús de un script en ubuntu.

Dimarts 20/3/2018

Windows resum dels conceptes:

 • PS per Administrar BD
 • Automatitzar el enviament de correu
 • Crear usuaris en Active Directory.

Dijous 22/3/2018

Proves en PowerShell:

 • Creació de un keylogger en powershell
 • Comandes basiques per a un administrador de sistemes.

Setmana 4:

Dimarts 3/4/2018

Debug de un script en Ubuntu:

 • Debug amb -x option des de Shell
 • Debug amb el Builtin Command
 • Debug Inteligent amb la funció DEBUG

Dijous 5/4/2018

Upstart

 • Crear un Job configuration
 • Job States and Events
 • In-Depth Example: A Service Job

Setmana 5:

Dilluns 9/4/2018

Prova de les Funcions de Powershell:

 • Script bàsic
 • Opcions dels paràmetres d’entrada
 • Exemple de funció

Dimarts 10/4/2018

Prova dels Mòduls PS:

 • PSSnapins
 • Mòduls

21430-200Reflexió final

Com ha anat el projecte

Part individual:

Vaig anar fent proves en Linux, creant diferents scripts, seguint els apunts de la IOC i els enllaços suggerits.

En quant a Powershell vaig aprendre els conceptes basics i vaig crear els scripts que sortien en les pagines webs suggerides i als apunts.

En vaig centrar massa en els scripts de Bash, tindria que haver mirat mes la part de Powershell.

Part grupal:

Ens vam repartir les tasques ens dos grups un es va encarregar de fer el script de bash i l’altre va fer el de Powershell.

Al fer això vam millorar el ritme de treball, al final vam ajuntar les parts del script que va fer cadascú i vam comprovar que el script funcionava correctament.

La desavantatge de fer això va ser que el grup que va fer Bash no va tocar molt de Powershell i viceversa.

Coneixements adquirits

 • Utilitzar i combinar les estructures del llenguatge per crear guions.·
 • Utilitzar Paràmetres en els scripts·
 • Utilitzar PS per Administrar BD, per automatitzar enviament de correu, per crear usuaris en Active Directory.
 • Descriure els avantatges de l’automatització de les tasques repetitives en el sistema.
 • Utilitzar les ordres del sistema per a la planificació de tasques.·         Estableix restriccions de seguretat.
 • Realitzar planificacions de tasques repetitives o puntuals relacionades amb l’administració del sistema.
 • Instal·lar i configura eines gràfiques per a la planificació de tasques.
 • Utilitzar eines gràfiques per a la planificació de tasques.
 • Crear i provar guions d’automatització de tasques. Implanta guions en sistemes lliures i propietaris.
 • Utilitzar eines per depurar errors sintàctics i d’execució·         Interpreta guions de configuració del sistema operatiu.
 • Realitzar canvis i adaptacions de guions del sistema.
 • Crear i provar guions d’administració de serveis.
 • Automatitzar l’administració de comptes.
 • Consultar i utilitzar llibreries de funcions
 • Crear i utilitzar Funcions Powershell, Mòduls PS.

Dificultat del projecte

No hem tingut moltes dificultats a l’hora de portar a terme el projecte, per ens podríem haver repartit millor la feina, ja que vam anar una mica justos de temps.

Aplicacions practiques del projecte

Per un administrador de sistemes, la creació de scripts es essencial ja que permet automatitzar tasques i estalviar molt de temps.

Es pot utilitzar per crear usuaris en massa de manera automàtica o esborrar determinats registres cada cert període de temps.

Propostes de millora

Estaria bé utilitzar un sistema semblant al Subversion que ens permetés editar el mateix es script en temps real als diferents membres del equip.

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s